I. ĐỊNH NGHĨA OXIT

Oxit là thích hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nhân tố là oxi.

Bạn đang xem: Bài 1 tính chất hóa học của oxit khái quát

VD: Fe2O3;sắt (III) oxit,FeO; fe (II) oxit, CO2;cacbon đioxit.


II.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT

1.Tính hóa chất của oxit bazơ

a. Chức năng với nước

Một số oxit bazơ chức năng được cùng với nước tạo ra thành hỗn hợp bazơ tương ứng(kiềm)

Ví dụ: CaO phản ứng cùng với nước chế tạo thành hỗn hợp bari hidroxit Ca(OH)2.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Các oxit như Na2O, K2O, BaO... Cũng có phản ứng tương tự.

Na2O+ H2O → 2NaOH

Các oxit bazơ sót lại thì ko tan trong nước như FeO, CuO, MgO....

b. Tính năng với axit

Thí nghiệm: mang đến CuO tính năng với HCl.

Hiện tượng: Bột CuO màu black bị hòa tan, chế tạo ra thành dung dịch blue color lam.

Nhận xét: CuO đang phản ứng cùng với axit HCl tạo thành thành muối bột đồng (II) clorualàm mang đến dung dịch có greed color lam.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Các oxit bazơ khác ví như ZnO, Fe2O3, CaO cũng xẩy ra phản ứng chất hóa học tương tự. Vậy, oxit bazơ tính năng với axit sản xuất thành muối cùng nước.

c. Chức năng với oxit axit

Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit sinh sản thành muối.

Ví dụ: CaO + CO2→ CaCO3; Na2O + SO2 → Na2SO3

2. đặc thù hóa học của oxit axit

a. Tính năng với nước

Nhiều oxit axit như P2O5, SO2, SO3, N2O5...tác dụng với nước tạo thành thành dung dịch axit.

Ví dụ: Điphotpho pentaoxit P2O5tác dụng với H2O chế tạo ra thành dung dịch axit photphoric H3PO4.

P2O5 + H2O → H3PO4

SO3 + H2O →H2SO4

b. Tác dụng với bazơ

Oxit axit chức năng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối với nước.

Ví dụ: Cacbon đioxit CO2tác dụng với dung dịch bazơ canxi hidroxit, tạo ra thành muối không tan là can xi cacbonat CaCO3.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Các oxit axit khác ví như SO2, P2O5... Cũng có thể có phản ứng tương tự.

c. Tính năng với oxit bazơ

Oxit axit công dụng với một vài oxit bazơ chế tác thành muối.


196798
196870

III. KHÁI QUÁT SỰ PHÂN LOẠI OXIT

Căn cứ vào đặc thù hóa học tập oxit, người ta phân tách oxit ra thành 4 loại sau:

Oxit bazơ: là hầu như oxit chức năng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối và nước.Oxit axit: là mọi oxit công dụng với dung dịch bazơ chế tác thành muối với nước.Oxit lưỡng tính: là các oxit tác dụng được cảvới dung dịch bazơ với dung dịch axit chế tác thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnO...

Xem thêm: Bài 24: Cuộc Kháng Chiến Từ Năm 1858 Đến Năm 1873, Please Wait

Oxit trung tính: có cách gọi khác là oxit không tạo muối, là đều oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước. Ví dụ: CO, NO...

-->