Căn cứ vào sơ đồ thể hiện những đặc điểm hóa học của các hợp hóa học vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho từng loại thích hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 sgk hóa 9

 → muối bột + nước;

c) Oxit axit + ... → axit;

d) Oxit axit + .... → muối hạt + nước;

e) Oxit axit + oxit bazơ → .... ;2. Bazơ 

a) Bazơ + ....   → muối hạt + nước ;

b) Bazơ + ....  → muối bột + nước ;

c) Bazơ + ....  → muối hạt + bazơ ;

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit +... → muối bột + hiđro;

b) Axit +... → muối bột + nước;

c) Axit + .... → muối + nước;

d) Axit + muối → muối + axit;

4. Muối

a) muối bột + ....

Xem thêm: Bài 11: Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm, Giải Gdcd 11

  → Axit + muối hạt ;

b) muối hạt + ....  → muối + bazơ ;

c) muối + .... → muối hạt + Muối ;

d) muối + .... → Muối + kim loại;

e) muối → ..... ;


Video khuyên bảo giải


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học từ các bài trước nhằm điền từ thích hợp vào vị trí trống


Lời giải đưa ra tiết

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

Na2O + H2O → 2NaOH

b) Oxit bazơ + axit → muối bột + nước;

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Oxit axit +  nước → axit;

SO3 + H2O → H2SO4

d) Oxit axit + bazơ → muối + nước;

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

e) Oxit axit + oxit bazơ → muối;

CO2 + CaO → CaCO3

2.Bazơ

a) Bazơ +  axit → muối + nước;

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b) Bazơ + oxit axit → muối hạt + nước;

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

c) Bazơ + muối → muối + bazơ;

2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

Cu(OH)2 ( o) CuO + H2O

3. Axit

a) Axit + kim loại → muối + hiđro;

2HCl + sắt → FeCl2 + H2

b) Axit + bazơ → muối hạt + nước;

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

c) Axit + oxit bazơ → muối + nước;

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

d) Axit + muối → muối + axit;

2HCl + CaCO3→ CaCl2 + H2O + CO2↑ (Axit H2CO3 không bền bị phân hủy thành H2O cùng CO2)

4. Muối

a) muối + axit  → axit + Muối;

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + H2O + SO2↑ (Axit H2SO3 không bền bị phân hủy thành H2O và SO2)