Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

based
*

base /beis/ danh từ cơ sở, nền, nền tảng, nền móng đáy, chấn đế căn cứair base: địa thế căn cứ không quânmilitary base: căn cứ quân sựbase of operation: căn cứ tác chiến (toán học) đường đáy, phương diện đáybase of a triangle: lòng tam giác (toán học) cơ sốbase of logarithm: cơ số của loga (ngôn ngữ học) cội từ (hoá học) Bazơto be off one"s base (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất tríto get khổng lồ first base (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, bắt đầu làm (việc gì) ngoại hễ từ đặt tên, đặt đại lý (cái gì) trên dựa vào, địa thế căn cứ vàoto base oneself on facts: nhờ vào thực tế tính từ nhát hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ thường, ko quý (kim loại)base metals: sắt kẽm kim loại thường mang (tiền)base coin: đồng xu tiền giả

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

based

Từ điển WordNet


adj.

Bạn đang xem: Based là gì

being derived from (often followed by `on" or `upon")

a film based on a best-selling novel

having a base

firmly based ice

having a base of operations (often used as a combining form)

a locally based business

an Atlanta-based company

carrier-based planes


n.

the bottom or lowest part

the base of the mountain

(anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment

the base of the skull

the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed

the base of the triangle

the principal ingredient of a mixture

glycerinated gelatin is used as a base for many ointments

he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green

everything she cooked seemed to have rice as the base

a flat bottom on which something is intended to sit

a tub should sit on its own base

(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector

v.

Xem thêm: Phần Mềm Iobit Là Gì ? Đánh Giá Phần Mềm Gỡ Cài Đặt Iobit Uninstaller

adj.

(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal

base coins of aluminum

a base metal

debased; not genuine

an attempt khổng lồ eliminate the base coinage


English Synonym và Antonym Dictionary

bases|based|basingsyn.: bottom cowardly establish fix found foundation groundwork headquarters inferior low mean selfish mix settle stationant.: classical noble peak proud virtuous

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu