Bài 7: Công dân với những quyền dân chủ

Dân chủ trực tiếp: là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để quần chúng thảo luận, biểu quyết, gia nhập trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước.

Bạn đang xem: Công dân với các quyền dân chủ

Dân chủ loại gián tiếp (còn gọi là dân chủ đại diện): là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của bản thân quyết định những công việc thông thường của cộng đồng của nhà nước.

1. Quyền bầu cử cùng quyền ứng cử vào những cơ quan lại đại biểu của nhân dân.

*

a. Khái niệm quyền bầu cử với quyền ứng cử

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là những quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực bao gồm trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ loại gián tiếp ở từng địa phương vào phạm vi cả nước.

b. Nội dung quyền bầu cử cùng ứng cử vào các cơ quan tiền đại biểu của nhân dân

* Người có quyền bầu cử với ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân

- Công dân Việt phái nam đủ 18 trở lên tất cả quyền bầu cử với đủ 21 tuổi trở lên gồm quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Công dân được hưởng quyền bầu cử cùng ứng cử một bí quyết bình đẳng.

- Những người ko được thực hiện quyền bầu cử:

+ Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tand đã có hiệu lực pháp luật.

+ Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

+ Người đang bị tạm giam.

+ Người mất năng lực hành vi dân sự.

- Những người không được thực hiện quyền ứng cử (đọc thêm)

* phương pháp thực hiện quyền bầu cử cùng ứng cử của công dân

- Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo những nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

+ Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

+ Mỗi cử tri đều gồm một lá phiếu với giá bán trị ngang nhau, đều được tự vì chưng và độc lập thể hiện trực tiếp lựa chọn bằng việc tự viết phiếu, tự bỏ phiếu vào quan tài phiếu kín.

+ Điều 58, 59 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội quy định:

++ Mỗi cử tri gồm quyền bỏ 1 phiếu.

++ Tự mình đi bầu, ko được bầu bằng biện pháp gửi thư.

++ Cử tri ko thể tự bản thân viết được phiếu bầu thì nhờ người không giống viết hộ, nhưng phải tự bản thân bỏ phiếu.

++ Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri.

++ Nếu cử tri tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người không giống bỏ phiếu vào hậu sự phiếu.

++ Cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật ko thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang quan tài phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu với bầu.

- Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai nhỏ đường: tự ứng cử với được giới thiệu ứng cử.

+ Công dân phải từ đủ 21 tuổi trở lên.

+ bao gồm năng lực và tín nhiệm với cử tri.

c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân

- Là cơ sở pháp lí – chủ yếu trị quan liêu trọng để hình thành những cơ quan tiền quyền lực công ty nước, để quần chúng. # thể hiện ý chí cùng nguyện vọng của mình.

- Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của công ty nước ta, sự bình đẳng của công dân vào đời sống chủ yếu trị của đất nước.

- Bảo đảm quyền công dân, quyền con người bên trên thực tế.

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước với xã hội.

a. Khái niệm quyền tham gia quản lí đơn vị nước với xã hội

Quyền thâm nhập quản lí nhà nước với xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào những công việc phổ biến của đất nước trong tất cả các lĩnh vực đời sống làng hội, vào phạm vi cả nước với trong từng địa phương; quyền kiến nghị với những cơ quan công ty nước về xây dựng bộ sản phẩm công nghệ nhà nước với xây dựng vạc triển kinh tế - làng hội.

b. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí công ty nước và xã hội

* Ở phạm vi cả nước:

- Thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan lại trọng, phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, ko phù hợp của những chính sách, pháp luật.

- Thảo luận cùng biểu quyết những vấn đề trọng đại khi bên nước tổ chức trưng cầu dân ý.

* Ở phạm vi cơ sở:

- Trực tiếp thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” – dân được thông tin đầy đủ về bao gồm sách, pháp luật của nhà nước, bàn bạc và trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể,...

- các công việc của xóm (phường, thị trấn) được chia thành 4 loại:

+ Những việc phải được thông tin để đân biết với thực hiện (chủ trương, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước…).

+ Những việc dân có tác dụng và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu bí mật (chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng, cơ sở hạ tầng, xây dựng hương ước, quy ước,...)

+ Những việc dân được thảo luận, gia nhập đóng góp ý kiến trước khi chính quyền làng mạc quyết định (dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển ghê tế - xóm hội của xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương;....)

+ Những việc quần chúng ở xã giám sát, kiểm tra (hoạt động của chính quyền xã, dự toán cùng quyết toán túi tiền xã, thu chi các loại quỹ, lệ phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương,...)

c. Ý nghĩa của quyền gia nhập quản lí nhà nước cùng xã hội

- Là cơ sở pháp lí quan trọng để quần chúng. # tham gia vào hoạt động của bộ lắp thêm Nhà nước

- Động viên với phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn thôn hội về việc xây dựng bộ sản phẩm nhà nước vững mạnh cùng hoạt động có hiệu quả.

- Tạo điều kiện để công dân có thể thâm nhập tích cực vào mọi lĩnh vực của quản lí công ty nước và xã hội.

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

*

a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành động trái pháp luật xâm hại.

- Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền để mắt tới lại quyết định hành chính, hành động hành chính khi gồm căn cứ mang lại rằng quyết định, hành động đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Quyền tố cáo là quyền công dân được báo mang lại cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào tạo thiệt hại hoặc đe dọa đến lợi ích của công ty nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Mục đích của khiếu nại: Khôi phục quyền với lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Mục đích của tố cáo: phát hiện, ngăn chặn các việc có tác dụng trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của đơn vị nước, tổ chức, công dân.

b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Người bao gồm quyền khiếu nại, tố cáo:

- Người khiếu nại: mọi cá nhân, tổ chức.

- Người tố cáo: công dân.

*Người gồm thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận cùng ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại.

- Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lí của người giải quyết tố cáo.

- Người giải quyết khiếu nại: Người đứng đầu cơ quan tiền hành thiết yếu có quyết định, hành vi hành chủ yếu bị khiếu nại; người đứng đầu cơ quan tiền cấp bên trên trực tiếp của cơ quan hành chủ yếu có quyết định, hành động hành chủ yếu bị khiếu nại; Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan lại ngang bộ, Tổng Thanh tra chính phủ, thủ tướng thiết yếu phủ.

- Người giải quyết tố cáo: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan lại tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức gồm người bị tố cáo; Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra chính phủ, Thủ tướng bao gồm phủ. Nếu hành vi bị tố cáo gồm dấu hiệu tội phạm hình sự thì những cơ quan lại tố tụng giải quyết.

*Quy trình khiếu nại với giải quyết khiếu nại:

- Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại.

- Bước 2: Người giải quyết khiếu nại chú ý giải quyết khiếu nại.

- Bước 3: Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Nếu người khiếu nại ko đồng ý với kết quả thì gồm thể tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan liêu hành chính câp bên trên trực tiếp của cơ quan tiền đã bị khiếu nại lần đầu, hoặc kiện ra toàn án hành chính thuộc tòa án nhân dân.

- Bước 4 : Người giải quyết khiếu nại lần nhì xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.

Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần nhì thì trong thời hạn bởi luật định, gồm quyền khởi kiện ra Tòa Hành thiết yếu thuộc tòa án nhân dân.

Lưu ý: Mọi quá trình khiếu nại theo nhỏ đường hành bao gồm đều kết thúc sau quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu ko đồng ý với quyết định giải quyết, người khiếu nại tất cả thể khởi kiện ra Tòa Hành chính.

*Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo gồm những bước sau:

- Bước 1: Người tố cáo gửi đơn tố cáo.

- Bước 2: Người giải quyết tố cáo phải tiến hành việc xác minh và giải ra quyết định về nội dung tố cáo. Nếu thấy gồm dấu hiện phạm tội thì phải chuyển tin báo, hồ sơ đến Cơ quan liêu điều tra, Viện Kiểm sát.

- Bước 3: Nếu người tố cáo bao gồm căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo ko đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định nhưng mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo bao gồm quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.

- Bước 4: Cơ quan tiền tổ chức, cá thể giải quyết tố cáo lần hai bao gồm trách nhiệm giải quyết trong thời gian luật quy định.

c. Ý nghĩa của quyền tố cáo, khiếu nại của công dân

- Là quyền dân chủ quan lại trọng vào đời sống của công dân.

- Là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách gồm hiệu quả quyền công dân của bản thân trong một làng mạc hội dân chủ, để bảo vệ quyền với lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.

- Quyền công dân được bảo đảm, bộ thứ nhà nước được củng cố vững mạnh.

4. Trách nhiệm của đơn vị nước với công dân trong việc thực hiện các nền dân chủ của công dân

- Trách nhiệm công dân:

+ Thực hiện tốt quyền dân chủ, có ý thức đầy đủ về trách nhiệm có tác dụng chủ.

Xem thêm: Phong Trào Tây Sơn Và Sự Nghiệp Thống Nhất Đất Nước Bảo Vệ Tổ Quốc Cuối Thế Kỉ Xviii

+ Mọi hành động lạm dụng quyền dân chủ… đều bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.