Giải bài tập trang 37 SGK Sinh học tập 12 Nâng cao. Câu 1: Tế bào lưỡng bội của con ruồi giấm (2n=8) có khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit....

Bạn đang xem: Giải bài tập sinh học 12 nâng cao chương 2


Câu 1 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n=8) có tầm khoảng 2,83 x 108 cặp nuclêôtit. Nếu như chiều lâu năm trung bình của NST ruồi giấm nghỉ ngơi kì thân dài khoảng chừng 2 micrômet ((mu m)) thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi từng nào lần đối với chiều dài kéo trực tiếp của phân tử ADN?

Trả lời:


Ruồi giấm tất cả 8 NST, vậy chiều dài của bộ NST của loài ruồi giấm là:

   (2,83 imes 10^8 imes 3,4mathop Alimits^o = 9,62 imes 10^8mathop Alimits^o )

Chiều dài trung bình 1 phân tử ADN của ruồi giấm là:

(9,26 imes 10^8 over 8 = 1,2 imes 10^8mathop Alimits^o )

NST loài ruồi giấm sinh sống kì giữa có chiều dài là 2 µm= 2 x 104(mathop Alimits^o )

Vậy NST kì giữa đang cuộn chặt với tần số là:

(1,2 imes 10^8mathop Alimits^o over 2 imes 10^4mathop Alimits^o = 6000) lần 


Câu 2 trang 37 SGK Sinh học tập 12 nâng cao

Phân tử ADN ở vi trùng E.coli chỉ đựng N15 phóng xạ. Nếu đưa E.coli này sang môi trường thiên nhiên chỉ tất cả N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có được bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15 ?

Trả lời:

Chỉ có 2 phân tử, vày chỉ tất cả hai mạch cũ nằm ở cả 2 phân tử.

 

Câu 3 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cho biết những bộ cha trên mARN mã hoá các axit amin khớp ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a) Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit bên trên gen vẫn tổng thích hợp đoạn pôlipeptit bao gồm trật từ bỏ sau:

mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b) Nếu xảy ra đột trở nên gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì sẽ ảnh hưởng thế nào mang lại mARN cùng đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) trường hợp cặp nuclêôtit thiết bị 10 (X - G) gửi thành cặp (A - T) thì hậu quả sẽ ra sao?

Trả lời:

a) Ta gồm dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - dứt (KT)

mARN: AUG - GXX - AAA - GUU - UUG – UAG

 

b) nếu như mất 3 cặp nuclêôtit 7, 8, 9 thì mARN mất một bộ tía AAA sót lại là:

mARN: AUG - GXX - GUU - UUG - UAG

chuỗi pôlipeptit: mêtiônin - alanin - valin - lơxin - KT

c) ví như cặp nucleôtit sản phẩm 10 (X ( equiv ) G) đưa thành cặp A = T, ta sẽ có:

Mạch khuôn: TAX - XGG - TTT - AAA - AAX - ATX

mARN: AUG - GXX - AAA - UUU - UUG - UAG

Chuỗi pôlipepit : mêtiônin - alanin - lizin - phêninalanin - lơxin - KT

 

Câu 4 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Cho biết các bộ bố trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: UGG = triptophan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin.

Một đoạn gen bình thường mã hoá tổng đúng theo một đoạn của chuỗi pôlipeptit tất cả trật từ bỏ axit amin là:

xêrin - tirôzin - izôlơxin - triptophan - lizin...

Giả thiết ribôAôm trượt bên trên phân tử mARN theo hướng từ trái sang buộc phải và một bộ ba rọi mã hoá cho 1 axit amin.

Xem thêm: Các Góc Trong Cùng Phía Là Gì, Góc Đồng Vị, Góc So Le Trong, Góc Cùng Phía

a) Hãy viết chơ vơ tự những nuclêôtit của phân tử mARN và bơ vơ tự các cặp nuclêôtit ở nhì mạch đơn của đoạn gene tương ứng.

b) Nếu gene bị đột mất tích các cặp nuclêôtit đồ vật 4, 11 và 12 thì những axit amin trong đoạn pôlipeptit tương xứng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Trả lời:

a) sản phẩm công nghệ tự những ribônuclêôtit vào mARN cùng thứ tự các nuclêôtit trong 2 mạch đơn của đoạn gen là: