*

*

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa những dân tộc, tôn giáo

1. Bình đẳng giữa những dân tộc

*

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc

- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là những dân tộc vào một quốc gia không phân biệt đa số xuất xắc thiểu số, trình độ văn hóa, ko phân biệt chủng tộc, màu sắc da... đều được đơn vị nước với pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

Bạn đang xem: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Công dân Việt nam giới thuộc bất kì dân tộc như thế nào đang sinh sống trên đất nước Việt nam giới đều được hưởng quyền và nghĩa vụ ngang nhau.

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Là nguyên tắc quan trọng sản phẩm đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc.

- Là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.

- Thể hiện trên những phương diện: chủ yếu trị, tởm tế, văn hóa, thôn hội,...

* Bình đẳng về chủ yếu trị

- Thể hiện thông qua quyền của công dân thâm nhập quản lí công ty nước với xã hội, gia nhập bộ sản phẩm nhà nước, thảo luận, góp ý về các vấn đề thông thường của cả nước; thực hiện qua hình thức dân chủ trực tiếp với gián tiếp.

- những dân tộc đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan đơn vị nước, đặc biệt là trong số cơ quan lại quyền lực nhà nước.

* Bình đẳng về gớm tế

- Thể hiện ở chính sách phát triển ghê tế của Đảng và Nhà nước.

- đơn vị nước luôn quan tâm đầu tư phát triển khiếp tế đối với tất cả những vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giữa các dân tộc hiện nay còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển tởm tế, việc thực hiện bình đẳng về khiếp tế giữa các dân tộc bao gồm một khoảng giải pháp nhất định à nhà nước ban hành các chương trình phạt triển tởm tế, xóm hội, thực hiện chính sách tương trợ, góp nhau thuộc phát triển.

* Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

- các dân tộc có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của mình.

- Những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục với phát huy à là cơ sở của sự bình đẳng về văn hóa, cơ sở để củng cố đoàn kết, thống nhất dân tộc.

- Bình đẳng trong hưởng thụ một nền giáo dục của nhà nước, được nhà nước tạo mọi điều kiện để mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Là cơ sở của đoàn kết giữa những dân tộc với đại đoàn kết dân tộc. Không tồn tại bình đẳng thì không tồn tại đoàn kết thực sự.

- Là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, làng hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

d. Cơ chế của Đảng với pháp luật của bên nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc (đọc thêm)

- Ghi nhận vào hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa những dân tộc.

- Thực hiện chiến lược phân phát triển gớm tế - xóm hội đối với vùng đồng bào dân tộc

- Nghiêm cấm mọi hành động kì thị và chia rẽ dân tộc.

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

Quyền bình đẳng giữa những tôn giáo được hiểu là những tôn giáo ở Việt nam đều gồm quyền hoạt động tôn giáo vào khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự; tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa những tôn giáo

- những tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, gồm quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+ Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, phải tôn trọng lẫn nhau và không bị phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo;

+ các tín đồ tất cả trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo, yêu thương nước, phát huy những giá bán trị văn hóa tốt đẹp, chấp hành pháp luật,...

- Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được bên nước bảo đảm; những cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.

+ các tôn giáo bình đẳng như nhau, tự do hoạt động vào khuôn khổ pháp luật.

+ các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- Đồng bào mỗi tôn giáo là một bộ phận ko thể bóc rời của toàn dân tộc.

- Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta.

d. Cơ chế của Đảng cùng pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo (đọc thêm)

- nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật

- công ty nước thừa nhận và đảm bảo đến công dân bao gồm hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và tất cả trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Đoàn kết đồng bào theo những tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Get Away With Là Gì ? Get Away With Là Gì

- Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự vì chưng tôn giáo, lợi dụng những vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.