*

Vị trí của danh từ, tính từ, hễ từ trong giờ đồng hồ Anh

Danh từ, rượu cồn từ và tính tự là những loại từ quan trọng đặc biệt trong giờ Anh. Chúng đóng mục đích trong bài toán hình thành câu và tạo cho những câu văn/đoạn văn gồm ý nghĩa. Hôm nay chúng mình hãy cùng Ms Hoa tò mò chung về vị trí của danh từ, tính tự và rượu cồn từ vào câu nhé ^^

I. Danh tự (nouns):

Danh hay được đặt tại những địa điểm sau:

1. Nhà ngữ của câu (thường dẫn đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Trong đó, Maths là danh từ thống trị ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng tự chỉ thời gian, với Lan là danh từ làm chủ ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, và danh từ vẫn là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính tự sở hữu, với danh tự là father

 

3. Có tác dụng tân ngữ, sau rượu cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, cồn từ lượt thích và danh từ là Englih

 

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý kết cấu a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính từ bỏ (adjectives)

Tính từ hay đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau động từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough to lớn play volleyball.3. Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to lớn stay at home4. Tính từ còn được dùng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay đứng sau more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ vào câu cảm thán: How adj S V cùng What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động từ bỏ (verbs)

Vị trí của rượu cồn từ trong câu khôn cùng dễ nhận thấy vì nó thường đứng sau chủ ngữ.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 12 Bài 1 2 Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống, Bài 1: Pháp Luật Và Đời Sống

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng có liên quan đến vị trí của Động từ, Danh từ, Tính từ. Các con lưu lại về và nhớ là vị trí của rất nhiều loại tự này trong giờ đồng hồ Anh nhé ^.^