Giải bài 1 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 1: Có phần lớn oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với:


a) Nước.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của oxit khái quát về sự phân loại oxit

b) Axit clohiđric.

Bạn sẽ xem: bài xích 1- tính chất hóa học tập của oxit. Khái quát về sự phân các loại oxit


c) Natri hiđroxit.

Viết những phương trình bội phản ứng.

Lời giải:

a) Những oxit tính năng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit tác dụng với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit chức năng với hỗn hợp natri hiđroxit:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Giải bài bác 2 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 2: Có đều chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết thêm những cặp hóa học nào tất cả thể tác dụng với nhau.

Lời giải:

Những cặp chất chức năng với nhau từng song một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

Giải bài xích 3 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 3: Từ đông đảo chất sau: canxi oxit, lưu hoàng đioxit, cacbon đioxit, diêm sinh trioxit, kẽm oxit, em hãy lựa chọn một chất tương thích điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước

c) Nước + … → axit sunfurơ

d) Nước + … → can xi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình làm phản ứng chất hóa học trên.

Lời giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Giải bài xích 4 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 4: Cho mọi oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy lựa chọn những hóa học đã cho công dụng với:

a) nước để tạo ra thành axit.

b) nước để sinh sản thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit để chế tạo ra thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ để chế tạo ra thành muối cùng nước.

Viết những phương trình bội phản ứng hóa học trên.

Lời giải:

a) CO2, SO2 tác dụng với nước chế tác thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tính năng với nước tạo thành thành hỗn hợp bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tính năng với axit tạo ra thành muối cùng nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối với nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Giải bài xích 5 trang 6 SGK Hóa 9

Bài 5: Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào rất có thể thu được khí O2 từ tất cả hổn hợp trên? trình bày cách làm cho và viết phương trình làm phản ứng hóa học.

Lời giải:

Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng hỗn hợp kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị giữ giàng trong bình, do có phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Giải bài xích 6 trang 8 SGK Hóa 9

Bài 6: Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric tất cả nồng độ 20%.

a) Viết phương trình bội phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Lời giải:

*
*

a) Phương trình phản ứng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Xét tỉ lệ số mol của đề bài cho cùng số mol của phương trình của 2 hóa học tham gia CuO với H2SO4 ta có:

*

⇒ H2SO4 dư CuO bội phản ứng hết

Khối lượng CuSO4 tạo thành, H2SO4 phản ứng tính theo số mol CuO:

Theo phương trình ta có:

Cứ 1 mol CuO tác dụng với 1 mol H2SO4 tạo ra 1 mol CuSO4

⇒ 0,02 mol CuO sẽ tác dụng với 0,2 mol H2SO4 và tạo ra 0,02 mol CuSO4

nCuSO4= nCuO = 0,02 mol ⇒ mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2g.

Khối lượng H2SO4 dư sau phản bội ứng:

mH2SO4 dư = mban đầu – mpư = 20 – (98 x 0,02)= 18,04g.

Nồng độ phần trăm các hóa học trong hỗn hợp sau phản bội ứng:

*

Hóa học 9 bài xích 1: đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về sự phân một số loại oxit

I. đặc thù hóa học tập của oxit

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ bao gồm những đặc thù hóa học tập nào ?

a) công dụng với nước Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành thành dung dịch bazơ (kiềm).

Ví dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Những oxit bazơ chức năng với nước tạo thành dung dịch kiềm là: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, CaO, BaO, SrO.

b) công dụng với axit: Oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) tác dụng với oxit axit: Một số oxit bazơ, là đều oxit bazơ tan trong nước chức năng với oxit axit sinh sản thành muối.

Ví dụ: 

*

2. Oxit axit: Oxit axit tất cả những tính chất hóa học tập nào ?

a) chức năng với nước: Nhiều oxit axit công dụng với nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những oxit khác như SO2, N2O5 … cũng có phản ứng tương tự.

b) công dụng với dung dịch bazơ: Oxit axit + dung dịch bazơ → muối bột + nước.

Ví dụ:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (↓) + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Những oxit khác ví như SO2, P2O5 …cũng bao gồm phản ứng tương tự.

c) chức năng với oxit bazơ: Oxit axit chức năng với một trong những oxit bazơ (tan) sinh sản thành muối.

Ví dụ:

*

3. Oxit lưỡng tính: Một số oxit vừa tính năng dung dịch axit, vừa chức năng với hỗn hợp bazơ, gọi là oxit lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

4. Oxit trung tính (hay là oxit không tạo nên muối): một vài oxit không công dụng với axit, hỗn hợp bazơ, nước call là oxit trung tính như: NO, N2O, CO,…

II. Khái quát về sự phân một số loại oxit

Căn cứ vào đặc thù hóa học tập của oxit, người ta phân nhiều loại oxit thành 4 các loại như sau:

1. Oxit bazơ là hầu như oxit công dụng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối và nước.

2. Oxit axit là gần như oxit tính năng với dung dịch bazơ chế tạo ra thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính là số đông oxit tác dụng với hỗn hợp axit và tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo nên thành muối và nước.

4. Oxit trung tính hay nói một cách khác là oxit không chế tác muối là đầy đủ oxit không tính năng với axit, bazơ, nước.

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit

Câu 1: Chất chức năng với nước tạo nên dung dịch bazơ là

 A. CO2.

 B. Na2O.

 C. SO2.

 D. P2O5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Na2O là oxit bazơ nên tác dụng với nước được hỗn hợp bazơ.

PTHH:

Na2O + 2H2O → 2NaOH

Câu 2: Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là

 A. K2O.

 B. CuO.

 C. P2O5.

 D. CaO.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

P2O5 là oxit axit nên tác dụng với nước được dung dịch axit.

PTHH:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 3: Công thức hoá học của sắt (III) oxit là:

 A. Fe2O3.

 B. Fe3O4.

 C. FeO.

 D. Fe3O2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 4: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

 A. 0,02 mol HCl.

 B. 0,1 mol HCl.

 C. 0,05 mol HCl.

 D. 0,01 mol HCl.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

*

Câu 5: Dãy hóa học nào sau đây là oxit lưỡng tính?

 A. Al2O3, ZnO, PbO, Cr2O3.

 B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2.

 C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3.

 D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6: Hai oxit công dụng với nhau chế tác thành muối bột là:

 A. CO2 và BaO.

 B. K2O cùng NO.

 C. Fe2O3 và SO3.

 D. MgO với CO.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

*

Câu 7: Một oxit của photpho có thành phần tỷ lệ của phường bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bởi 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

 A. P2O3.

 B. P2O5.

 C. PO2.

 D. P2O4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B.

Đặt bí quyết hóa học của oxit là PxOy.

Theo bài ra: 31x + 16y = 142 (1)

*

Thay x = 2 vào (1) được y = 5.

Vậy công thức hóa học của oxit là P2O5.

Câu 8: Khí teo bị lẫn tạp hóa học là khí CO2. Phương pháp làm như thế nào sau đây hoàn toàn có thể thu được co tinh khiết?

 A. Dẫn hỗn hợp qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư.

 B. Dẫn tất cả hổn hợp qua dung dịch PbCl2 dư

 C. Dẫn hỗn hợp qua NH3.

 D. Dẫn hỗn hợp qua hỗn hợp Cu(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư; CO2 phản ứng bị giữ giàng trong bình, co không làm phản ứng thoát thoát khỏi bình thu được co tinh khiết.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (↓) + H2O

Câu 9: Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tính năng hoàn toàn cùng với khí hiđro mang lại 5,6 gam sắt. Phương pháp oxit fe là:

 A. FeO.

 B. Fe2O3.

 C. Fe3O4.

 D. FeO2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Đặt oxit sắt là FexOy

*

Có x : y = nFe (oxit) : nO (oxit) = 0,1 : 0,1 = 1 : 1.

Xem thêm: Chương Iv: Ấn Độ Thời Phong Kiến Lịch Sử 10, Các Quốc Gia Ấn Và Văn Hoá Truyền Thống Ấn Độ

Vậy oxit là FeO.

Câu 10: Hoà tung 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II yêu cầu dùng 30g dung HCl 7,3%. Phương pháp của oxit kim loại là: